Legal Hero

Gebruikerstermen

Intrado Solutions Limited

BELANGRIJK – AANDACHTIG LEZEN: DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN DE SERVICES IS ALLEEN TOEGESTAAN ALS AAN DEZE GEBRUIKERSTERMEN (“OVEREENKOMST”) WORDT VOLDAAN EN DEZE WORDEN GOEDGEKEURD.

DEZE OVEREENKOMST WORDT GESLOTEN TUSSEN HET INDIVIDU OF DE JURIDISCHE ENTITEIT DIE EEN ACCOUNT VOOR SERVICES GEBRUIKT, AANKOOPT OF OPENT (“KLANT”) EN DE AAN INTRADO VERBONDEN ENTITEIT DIE DE KLANT FACTUREERT VOOR DE SERVICES ("Intrado").

IN DEZE OVEREENKOMST VERWIJST “DEELNEMER” NAAR EEN PERSOON DIE AANGEWEZEN IS DOOR DE KLANT DIE EEN CONFERENTIE ORGANISEERT, LEIDT OF BIJWOONT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT, ONAFHANKELIJK OF EEN DERGELIJKE PERSOON EEN RELATIE MET DE KLANT HEEFT. NAAR KLANT EN DEELNEMER WORDT COLLECTIEF VERWEZEN ALS “GEBRUIKER”

DOOR SERVICES TE INSTALLEREN, TOEGANG TOT DEZE TE KRIJGEN OF ANDERSZINS DEZE TE GEBRUIKEN STEMT DE KLANT ERMEE IN DOOR DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. aLS GEBRUIKER NIET INSTEMT MET DE TERMEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GEBRUIK DAN DE SERVICES NIET.

BESCHRIJVING VAN DE SERVICE

Deze overeenkomst beschrijft de termen van aankoop en gebruik voor audio, video en webconferenties en daarbij betrokken producten en services van Intrado ("Intrado Services") en leveranciers als derden ("services van derden") (naar de services van Intrado en services van derden wordt collectief verwezen als de "services"). Intrado kan van tijd tot tijd zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te stellen de functies van de services veranderen, uitbreiden of verminderen. Gebruiker stemt ermee in dat de verplichting van Intrado om services te verschaffen gebeurt op voorwaarde dat de gebruiker alle informatie en hulp levert die redelijkerwijze vereist is om de services uit te voeren en dat de gebruiker hierbij instemt om op tijd al dergelijke informatie en hulp te geven. Intrado houdt zich het recht voor om alle inbelnummers op elk willekeurig tijdstip te kunnen terugeisen. Gebruiker erkent dat niet alle services gegarandeerd kunnen worden van alle locaties waaronder ook maar niet beperkt tot via mobiele telefoon, telefoons die men moet betalen of satelliettelefoons die onderworpen zijn aan verschillende beperkingen in het land zelf, beperkingen van de drager of aan andere beperkingen.

PERIODE EN BEEINDIGING

Periode

De periode van deze overeenkomst of van een ander orderformulier zal geldig blijven tot beëindigd in overeenstemming met de provisies van deze overeenkomst (de “periode”).

Beëindiging van de overeenkomst

Gebruiker of Intrado kan op elk willekeurig moment deze overeenkomst gemakshalve beëindigen door schriftelijke mededeling aan de andere partij te doen, mits dat de periode van elk orderformulier, indien dit relevant is, zal voldoen aan een dergelijk orderformulier en zal doorgaan gedurende de overeengekomen periode van het orderformulier, niet tegenstaande een beëindiging van deze overeenkomst. De beëindiging van een orderformulier zal niet op een andere wijze invloed hebben op de periode van deze overeenkomst of een ander orderformulier.

Beëindiging op grond van redenen

Deze overeenkomst of een orderformulier kan beëindigd worden door de niet-brekende partij als de andere partij een materiële provisie van deze overeenkomst of het relevante orderformulier breekt en een dergelijke breuk wordt niet opgelost binnen zestig (60) dagen na schriftelijke mededeling of binnen tien (10) dagen na schriftelijke mededeling als de breuk een betalingsovertreding is.

Het effect van beëindiging

De beëindiging van een orderformulier zal niet op een andere wijze invloed hebben op de periode van deze overeenkomst of een ander orderformulier. Als klant met reden een orderformulier beëindigt: (1) zal klant betalen voor alle services geleverd tot aan de datum van beëindiging; (b) zal Intrado de klant eventuele bedragen vooraf betaald door klant voor services die niet geleverd zijn terugbetalen; en (c) klant zal ontheven worden van alle toekomstige betalingen op grond van een dergelijk orderformulier. Anders zal de klant bij beëindiging van deze overeenkomst of van een orderformulier betalen voor: (a) alle services die geleverd zijn tot de datum van beëindiging en (b) eventuele minimale tekortkomingen van toekomstige bedragen op grond van deze overeenkomst en elk orderformulier waaronder ook de huidige verlenging daarvan, indien noodzakelijk. Elk gebruik van services na beëindiging zal op grond van standaard tarieven gefactureerd worden.

BETALINGEN, TARIEVEN, KOSTEN EN BELASTINGEN

Betalingen en kosten

Intrado factureert de klant elektronisch vrij van kosten of via papieren factuur een honorarium. Klant stemt ermee in om betalingen uit te voeren voor alle services bij ontvangst van de factuur of op een dergelijke latere datum indien gespecificeerd op de factuur aan de locatie en op de manier zoals vermeld op de factuur. Voor facturen die niet tijdig betaald zijn zal rente of boetes voor te laat zijn in overeenstemming met het financiële beleid van Intrado toepasbaar voor de locatie van de klant of het maximale wettelijk toegestane rentetarief, wat lager is. Klant kan het financiële beleid verkrijgen dat van toepassing is op de locatie van de klant door contact op te nemen met legal.EMEA@Intrado.com. Klant moet Intrado op de hoogte stellen van eventuele betwiste kosten binnen dertig (30) dagen van de datum van de factuur, anders zal men aannemen dat de klant instemt met dergelijke kosten en Intrado zal niet onderworpen zijn aan het maken van aanpassingen aan kosten of facturen. Klant erkent en stemt ermee in dat: (1) tenzij anders aangeduid, services berekend worden door alle ingaande en uitgaande poten van alle conferenties te vermenigvuldigen met het relevante tarief per minuut. De begintijd van de conferenties wordt naar beneden en de eindtijd naar boven afgerond op de eerste hele minuut. De kosten worden, op twee decimalen afgerond, per verbinding vermeld op de factuur. (2) servicetarieven speciaal overeengekomen door klant en goedgekeurd door Intrado zoals aangeduid op de facturen van Intrado aan klant zullen beschouwd worden als “onderhandelde tarieven”; (3) services die niet onderworpen zijn aan onderhandelde tarieven, waaronder ook conferentiepoten naar of van een locatie buiten het land van de gastheer/vrouw en alle belastingen, kosten en extra heffingen zullen berekend worden aan de hand van de standaard tarieven ("standaard tarieven") van Intrado; (4) klant kan de standaard tarieven van Intrado verkrijgen via de vertegenwoordigers van de klant voor verkoop of de account of in sommige gevallen door de webaccount van de klant.

Prijswijzigingen

PRIJSWIJZIGINGEN: KLANT ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT STANDAARD TARIEVEN ONDERHEVIG ZIJN AAN VERANDERING OP ELK WILLEKEURIG TIJDSTIP ZONDER DAT INTRADO EEN SPECIFIEKE MEDEDELING DOET AAN KLANT DOOR NIEUWE STANDAARD TARIEVEN MEE TE DELEN. KLANT STEMT ER DAAROM MEE IN OM DE TARIEVEN VAN INTRADO VAN TIJD TOT TIJD TE CONTROLEREN EN IN ELK GEVAL ALVORENS SERVICES TE GEBRUIKEN DIE ONDERHEVIG ZIJN AAN DE STANDAARD TARIEVEN. ONDERHANDELDE TARIEVEN VOOR WELKE SERVICE, FUNCTIE OF VERGOEDING DAN OOK (INCLUSIEF VERKLARINGEN VAN AFSTAND DAARVAN) KUNNEN OP ELK WILLEKEURIG TIJDSTIP VERANDEREN MET DERTIG (30) DAGEN VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE MEDEDELING AAN KLANT OF, MET BETREKKING TOT EEN SPECIFIEKE SERVICE, OP ELK WILLEKEURIG TIJDSTIP ZONDER VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN KLANT INDIEN DIE SERVICE GEDURENDE MINIMAAL TWAALF MAANDEN ‘SLAPEND’ (D.W.Z. ONGEBRUIKT) BLIJFT. KLANT STEMT ERMEE IN DAT EEN VAN DE OF BEIDE ONDERHANDELDE TARIEVEN EN STANDAARD TARIEVEN VERHOOGD KUNNEN WORDEN DOOR INTRADO MET 15% (NAAR BOVEN AFGEROND OP DE EERSTE HELE CENT) ELK JAAR ZONDER EERDERE MEDEDELING AAN KLANT. IN HET LICHT VAN HET BELEID VOOR HET VERANDEREN VAN PRIJZEN HIERIN, STEMT KLANT ER DAAROM MEE IN OM ELKE FACTUUR GOED NA TE KIJKEN VOORDAT MEN DE BETALING VERRICHT EN INTRADO OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN EVENTUELE MENINGSVERSCHILLEN OVER TARIEVEN BINNEN DERTIG (30) DAGEN VANAF DE DATUM VAN DE FACTUUR, ANDERS ZAL MEN AANNEMEN DAT DE KLANT INSTEMT MET DERGELIJKE TARIEVEN EN VAN ALLE RECHTEN AFSTAND HEEFT GEDAAN OM DEZE TE BETWISTEN, INDIEN NIET MEDEGEDEELD BINNEN DERTIG (30) DAGEN VANAF DE DATUM VAN DE FACTUUR.

Niet-betaalde kosten

In het geval dat kosten om een bepaalde reden niet op tijd worden betaald, zal Intrado het recht hebben alle services of een gedeelte van de services op te schorten tot een tijdstip waarop alle kosten en relevante rentebedragen en/of heffingen voor te laat zijn, zijn betaald. Verder geldt dat als een nog te betalen factuur binnen zestig dagen van de vervaldatum niet betaald is, Intrado (i) de kosten per minuut of per gebruiksgelegenheid voor elke services met maximaal 15% (naar boven afgerond op de eerste hele cent) kan verhogen, te beginnen met de 61e dag vanaf de dag dat de factuur verschuldigd was en (ii) kosten en functies die in het verleden zijn opgeschort zullen niet langer opgeschort worden, beide maatregelen kunnen gerealiseerd worden zonder enige verdere mededeling. De nieuwe tarieven, indien toegepast door Intrado, zullen gehandhaafd blijven totdat een schriftelijke overeenkomst die een dergelijk tarief expliciet verlaagt, wordt uitgevoerd door een gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij. Deze tariefsverhoging komt boven op een andere tariefsverhoging of alle andere tariefsverhogingen die toegestaan zijn op grond van deze termen en condities. Na een dergelijke betaling kan Intrado services opnieuw leveren indien de mogelijkheid van de klant om voor services te betalen naar voldoening verzekerd is, waaronder ook gewijzigde betalingstermen zoals vooruitbetaling en/of versnelde facturering. Een dergelijke opschorting zal de klant niet vrijwaren van de plicht om te betalen. Klant stemt ermee in Intrado eventuele kosten, uitgaven of heffingen of kosten gemaakt door Intrado in verband met inspanningen om het geld te krijgen te vergoeden, waaronder ook in redelijke wijze de kosten van interne of externe advocaten.

Belastingen, kosten en toeslagen

Naast de tarieven voor de services, zal de klant alle relevante kosten, invoerrechten, heffingen, administratieve aanslagen betalen, Indien de klant wettelijk verplicht is inhoudingen te verrichten of in verband met betaling aan Intrado voorheffing te betalen, betaalt de klant Intrado zodanige extra bedragen dat het nettobedrag dat Intrado van de klant ontvangt, gelijk is aan het volledige bedrag voor de kosten dat Intrado van de klant ontvangen zou hebben als een dergelijke inhouding/voorheffing niet had plaatsgevonden. De klant voldoet deze eventueel verplichte inhouding/voorheffing aan de desbetreffende belastinginstanties.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksrecht

Onderworpen aan het voldoen van de gebruiker aan de termen en de condities van deze overeenkomst, geeft Intrado de gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd recht om de services tijdens de relevante periode te gebruiken. Intrado zal niet de verplichting hebben om de gebruiker afgedrukte documentatie of andere afgedrukte materialen, technische ondersteuningsservices, telefonische hulp of modificaties, verbeteringen of aanvullingen op de services te leveren, noch ontleent de gebruiker aan dit gebruiksrecht het recht op het ontvangen van de hier genoemde zaken. Behalve zoals specifiek hierin vermeld, zullen Intrado of de leveranciers alle rechten, titels en belangen, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, behouden die verband houden of belichaamd worden in de services, waaronder ook zonder beperking alle technologie, telefoonnummers, webadressen, software of systemen die verband houden met de services. Gebruiker stemt er mee in geen “reverse engineering” uit te voeren, de broncode van software te decompileren, te analyseren, te vertalen of te proberen te vernemen die verband houdt met de services. Gebruiker stemt ermee in dat gebruik van services van derde partijen onderworpen is aan de licentie-overeenkomst en het privacybeleid van een dergelijke derde leverancier. Benoemde gebruikerslicenties kunnen niet door meerdere individuen gedeeld worden en apart benoemde gebruikerslicenties moeten voor elk individu aangekocht worden. Gebruiker is derhalve verantwoordelijk voor het controleren en onderhouden van het gebruik. Anders dan het gebruiken van de services voor conferenties of vergaderingen waarbij de gebruiker een actieve deelnemer is, mag de gebruiker de services niet opnieuw verkopen of anderszins inkomsten uit de services verkrijgen.

Verantwoordelijkheid voor de accounts van de klant

Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van de accounts van de klant, eigenaarnummers, conferentiecodes, wachtwoorden en persoonlijke identificatienummer gebruikt in samenhang met de services en voor alle gebruikersmogelijkheden van de services in verband met de rekeningen van de klant of deze wel of niet door de klant geautoriseerd zijn. Intrado verkoopt geen producten of services voor kinderen. Gebruiker zal kinderen onder de 18 niet toestaan de services te gebruiken zonder supervisie van een ouder of voogd. Gebruiker stemt ermee in Intrado onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventueel ongeautoriseerd gebruik van de account van de gebruiker dat de gebruiker opmerkt.

Verantwoordelijkheid voor communicaties

Klant is de enige eigenaar van content en alleen verantwoordelijk voor de inhoud van alle communicaties (visueel, schriftelijk of door geluid) die de rekeningen van de klant gebruiken. Gebruiker zal voldoen aan alle wetten bij het gebruik van de services; zal geen communicatie overzenden die de wet, order van het hof of regel breekt; zal geen inbreuk doen op rechten van derde partijen bij het gebruiken van de services en zal de services niet gebruiken op een dergelijke manier waarbij het eigendom van Intrado beschadigd wordt of die het systeem van Intrado of andere gebruikers hindert of stoort. Hoewel Intrado niet verantwoordelijk is voor dergelijke communicaties, kan Intrado dergelijke communicaties waar Intrado zich bewust van is opschorten. Gebruik van het opnemen van conferenties of het op tape brengen van de services door gebruiker kan maken dat de gebruiker moet voldoen aan wetten en regels en gebruiker is alleen verantwoordelijk voor en verplicht om eventuele vereiste mededeling aan deelnemers doen voor het begin van de voornoemde conferentie. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Intrado geen analyse, interpretatie of advies levert (en dit wordt ook niet verwacht) over het voldoen van de gebruiker aan het bovenstaande en heeft geen zeggenschap over de content van de gebruiker en garandeert de nauwkeurigheid, integriteit, veiligheid of kwaliteit van de inhoud van de gebruiker niet.

Privacy en gebruik van gegevens

De informatie die Intrado heeft over gebruiker zal worden gebruikt om de services te leveren en voor doelen van identificatie, accountbeheer, analyse en ter voorkoming van fraude/verlies. Elke partij zal voldoen aan de relevante bescherming van persoonlijke gegevens en privacywetten die gelden waar een dergelijke partij gevestigd is (de “wetten voor gegevensbescherming”). De partijen erkennen en stemmen ermee in dat: Intrado toegang kan krijgen tot bepaalde persoonlijke gegevens op grond van de wetten van gegevensbescherming en zal: (a) deze alleen gebruiken met het doel de services te leveren; (b) deze alleen in overeenstemming met de instructies van de gebruiker verwerken; (c) de juiste technische en organisationele maatregelen nemen om ongeautoriseerde en onwettige verwerking, toevallig verlies, vernietiging of schade aan deze te voorkomen; en (d) redelijke maatregelen treffen om persoonlijke gegevens die niet langer bewaard hoeven te worden, te vernietigen of ervoor te zorgen dat de identiteit van betrokkene permanent niet meer uit die gegevens kan worden afgeleid. (ii) persoonlijke gegevens kunnen door Intrado, relaties van Intrado en hun derden-leveranciers in de Verenigde Staten, de Europese Economische Ruimte en de rest van de wereld verwerkt worden en (iii) gebruiker is controleur van de gegevens en behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die voor deze door Intrado in de rol van gegevensverwerker worden verwerkt. Gebruiker verklaart en garandeert dat hij de betrokkenen in kennis heeft gesteld van de verwerking van hun persoonlijke gegevens in verband met de toegang tot en het gebruik van de services en dat deze betrokkenen ondubbelzinnig hebben ingestemd met die verwerking overeenkomstig de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming. Meer details over hoe die informatie gebruikt wordt, kan men vinden in het privacy-beleid van Intrado waaraan het bezoek van de gebruiker aan de website van Intrado en het gebruik van de services moet voldoen. Men kan van ons ook exemplaren krijgen per post door contact op te nemen met de klantenservice.

Services om berichten af te leveren

Als gebruiker services gebruikt om fax, e-mail, telefoon, tekst, SMS of andere berichten (“berichten”) aan ontvangers (de “ontvangers”) als voorwaarde om dergelijke services te gebruiken stuurt, stelt de gebruiker en garandeert dat a) gebruiker niet geautomatiseerd naar buiten zal bellen om goederen of services aan te kopen of om geld te geven aan charitatieve instellingen en (b) gebruiker heeft het wettelijke recht om alle berichten naar de ontvangers te sturen (waaronder het verkrijgen van vereiste toestemming van de ontvangers) en de timing en het doel van alle berichten, campagnes en programma’s zijn in overeenstemming met alle relevante wetten, regels en regelgeving waaronder die met betrekking tot timing, content, niet bellen-lijsten. Gebruiker erkent verder dat gebruiker de zender van alle berichten is en Intrado fungeert onder leiding van de gebruiker als de zender van de berichten. Intrado levert geen content en gebruiker zal alleen verantwoordelijk zijn voor alle content van de berichten en voor het leveren van een lijst met namen, nummers of adressen die Intrado kan gebruiken bij het versturen van berichten.

Wetten en regels die gaan over export en import

Gebruiker erkent dat de wetten en regels van de Verenigde Staten de export en herexport van artikelen en technische gegevens van Amerikaanse oorsprong beperkt, waaronder de services en verwante software. Zonder het voorgaande te beperken erkent gebruiker dat de services en verwante software een “coderingsitem” is of onderhevig kan zijn aan controles op grond van de regels voor exportadministratie afgekondigd door het Ministerie van Handel van de VS. Gebruiker stemt ermee in de services of verwante software niet te exporteren of opnieuw te exporteren in een vorm die inbreuk maakt op de exportwetten van de Verenigde Staten of welke buitenlandse jurisdictie dan ook.

BEPERKTE GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Beperkte garantie

ALLE SERVICES WORDEN VERSCHAFT “ZOALS DEZE ZIJN” EN "MET ALLE FOUTEN" EN ZONDER ENIGE GARANTIE. GEBRUIKER BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IS DAT DE SERVICES EN DE WEBSITE VAN INTRADO WORDEN VERSCHAFT “ZOALS DEZE ZIJN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. INTRADO EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN EXPLICIET ALLE GARANTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MAKEN OP BESTAANDE RECHTEN. INTRADO GEEFT GEEN GARANTIE OF BELOFTE OVER INFORMATIE, MATERIALEN, GOEDEREN, OF SERVICES VERKREGEN DOOR DE SERVICES OF WEBSITES VAN INTRADO OF DAT DE SERVICES ZULLEN VOLDOEN AAN DE BEHOEFTEN VAN DE GEBRUIKER OF DAT DEZE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZIJN. GEBRUIK VAN DE SERVICES EN WEBSITE GEBEURT ALLEEN OP RISICO VAN DE GEBRUIKER. INTRADO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HANDELINGEN OF VERZUIM VAN ANDERE PROVIDERS, VOOR INFORMATIE OF DE INHOUD VAN COMMUNICATIES, SERVICES VAN DERDEN, UITVALLEN OF MODIFICATIE VAN APPARATUUR OF ZAKEN DIE NIET DOOR INTRADO BEHEERST KUNNEN WORDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

TOT DE MAXIMALE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE RELEVANTE WET, ZAL INTRADO OF ZIJN LEVERANCIER OF GERELATEERDE BEDRIJVEN IN GEEN GEVAL VOOR WELKE INDIRECTE, EXEMPLARISCHE, SPECIALE, PUNITIEVE, CONSEQUENTIËLE OF INCIDENTELE SCHADE DAN OOK OF VERLIES VAN GOODWILL, GEGEVENS OF WINST OF KOSTEN VAN DEKKING DIE VOORTKOMEN UIT OF HET RESULTAAT ZIJN VAN DE SERVICES AANSPRAKELIJK ZIJN. DEZE OVEREENKOMST OF EEN ORDER VORMEN ONAFHANKELIJK VAN DE JURIDISCHE THEORIE VAN HERSTEL, ZELFS ALS INTRADO OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEHALVE VOOR SCHADE DIE WETTELIJK BETAALD MOET WORDEN, STEMT GEBRUIKER ERMEE IN DAT ALLE SCHADE UITGESLOTEN ZIJN BEHALVE DE DIRECTE SCHADE DIE IN REALITEIT GELEDEN IS DOOR GEBRUIKER IN REDELIJK VERTROUWEN, TOT MAXIMAAL HET MINSTE VAN HET BEDRAG VAN EEN TERUGBETALING VAN DE PRIJS DIE IN WERKELIJKHEID BETAALD IS VOOR DE SERVICES TIJDENS DE ZES (6) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAN AAN HET INDIENEN VAN EEN DERGELIJKE CLAIM, ONAFHANKELIJK VAN DE VORM VAN ACTIE OF CLAIM (BIJVOORBEELD CONRACT, GARANTIE, BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, VERWAARLOZING, FRAUDE OF ANDERE JURIDISCHE THEORIE) VAN ÉÉN DUIZEND DOLLAR (USD $1.000).

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Klant zal Intrado vrijwaren van aansprakelijkheid, verdedigen en zal de leveranciers, hun gerelateerde bedrijven en hun leidinggevenden, directeuren en werknemers (de "gevrijwaarden van aansprakelijkheid van Intrado”) beschouwen als zonder schuld voor een claim en alle claims, acties, rechtszaken, gerechtelijke procedures, kosten, uitgaven, schaden en aansprakelijkheden, waaronder in redelijke mate de honoraria van advocaten, die voortkomen uit of verband houden met: (1) Het gebruik van de klant van de services (waaronder zonder beperking een deelnemer of persoon die toegang krijgt tot de services met behulp van de account van de klant) (2) elke werkelijke of vermeende inbreuk op deze overeenkomst, elk orderformulier of elke relevante wet, regel of regelgeving door de klant of een deelnemer of een persoon die toegang krijgt tot de services met behulp van de account van de klant (3) elke werkelijke of vermeende inbreuk of overtreding door klant of een deelnemer of persoon die toegang tot de services heeft met behulp van de account van de klant van een intellectueel eigendom of privacy of ander recht van een persoon of entiteit of (4) een werkelijke of vermeende inbreuk die voortkomt uit de combinatie van de services met een van de producten, services, hardware of zakelijk(e) proces(sen) van klant.

Bekrachtigbaarheid/afwijzing van verantwoordelijkheid

Als men meent dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-bekrachtigbaar is, dan zal een dergelijke ongeldige of niet-bekrachtigbare provisie geacht worden te worden vervangen door een geldige, bekrachtigbare provisie die het meest aansluit op de inhoud van de oorspronkelijke provisie en de toewijzing van risico’s en de rest van de overeenkomst zal van kracht blijven. Als een provisie of provisies naar men vindt tegen de wet is/zijn, dan zal een dergelijke provisie/dergelijke provisies worden geconstrueerd om zo dicht mogelijk de bedoelingen van de partijen te weerspiegelen, waarbij de andere provisies volledig van kracht blijven. De mislukking van Intrado om een recht of provisie van deze overeenkomst uit te oefenen of te bekrachtigen zal geen afstand van een dergelijke recht of provisie betekenen, tenzij overeengekomen door Intrado op een niet-elektronische manier, handmatig getekend door een op relevant terrein gemachtigde vertegenwoordiger van Intrado. Als er een wet, regel, regelgeving of beleid is dat tot gevolg heeft dat Intrado aan de regel moet voldoen of dat veroorzaakt dat de overeenkomst of services in conflict met een dergelijke wet, regel, regelgeving of beleid is, kan Intrado de betreffende services beëindigen of wijzigen zonder verdere aansprakelijkheid.

OVERIGE ZAKEN

Vertrouwelijkheid

Intrado en gebruiker komen overeen om commercieel redelijke inspanningen te doen om vertrouwelijke informatie van de derde partij te beschermen tegen openbaar maken.. Vertrouwelijke informatie verwijst naar informatie die economische waarde, werkelijk of mogelijk, oplevert doordat deze niet algemeen bekend is aan en niet door gewone middelen snel op te merken is door andere personen die economische waarden kunnen verkrijgen van de openbaarmaking of gebruik daarvan en gecategoriseerd zijn als vertrouwelijk (“vertrouwelijke informatie”). De partijen komen overeen dat vertrouwelijke informatie aan werknemers, gerelateerde bedrijven, leveranciers of adviseurs bekend gemaakt kan worden op basis van “men dient dit te weten” en die ermee instemmen te zijn gebonden door de termen en condities van vertrouwelijkheid op zijn minst zo stringent als die hierin vermeld worden. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid zal niet van toepassing zijn op informatie die (i) onafhankelijk door een partij is ontwikkeld (ii) algemeen beschikbaar is aan het publiek anders dan door een inbreuk van een partij van deze overeenkomst (iii) al bekend is bij een partij op het tijdstip van openbaarmaking door die partij of (iv) rechtmatig ontvangen is door een derde partij zonder beperking op openbaarmaking of een verplichting van vertrouwelijkheid die direct of indirect de andere partij opgelegd is. Niets zal de ontvangende partij beletten of belemmeren van toegang te geven tot vertrouwelijke informatie zoals verplicht is op grond van de wet, regel of regelgeving mits de ontvangende partij dit op een tijdstip doet als redelijkerwijs praktisch is en redelijke hulp geeft aan de openbaarmakende partij wat betreft het betwisten van de openbaarmaking zoals verplicht is door wet, regel of regelgeving. Niet tegenstaande het hiervoor vermelde, erkennen de partijen dat ontvanger niet verplicht zal zijn die exemplaren van de informatie die op de back-up van de ontvanger, systemen voor herstel na rampen of systemen voor zakelijke continuïteit aan de organisatie die openbaar maakt te retourneren of te vernietigen en de verplichtingen op grond hiervan met betrekking tot dergelijke informatie zal gehandhaafd blijven totdat dergelijke informatie vernietigd is.

Regeringsinstanties

Gebruik van de services door de Amerikaanse regering of andere regeringsinstanties zal zijn als “beperkte computersoftware” of “gegevens met beperkte rechten”) zoals vermeld in 48 CFR 52.227-14, of als “commerciële computersoftware” of “ documentatie van commerciële computersoftware” onder DFARS 252.227-7202, of onder dergelijke andere soortgelijke relevante termen en condities om de overdracht van rechten in en op de technologie aan de regering of een dergelijke instantie te voorkomen anders dan onder normale commerciële licentietermen en condities. Aannemer/fabrikant is Intrado Enterprise Collaboration, Inc., 1 S. Wacker Drive, Suite 1100, Chicago, IL 60606..

Overige provisies

Behalve zoals anders expliciet hierin vermeld, zullen alle remedies die in deze overeenkomst beschreven worden cumulatief zijn en ter aanvulling op en niet in plaats van andere remedies beschikbaar zijn voor beide partijen wat betreft de wet, in billijkheid of anderszins. Gebruiker erkent dat Intrado een onafhankelijke aannemer is en er is geen relatie van agentschap, partnerschap, joint-venture, werkgever-werknemer of franchisenemer-franchisegever bedoeld of gecreëerd op grond van deze overeenkomst. Deze overeenkomst is gemaakt alleen in het belang van Intrado en de gerelateerde bedrijven en de gebruiker en is niet bedoeld om en zal ook niet zo opgevat worden als om een recht te creëren of een voordeel over te dragen aan een andere partij. De partijen hebben niet de bedoeling dat deze overeenkomst bekrachtigd kan worden op grond van de wet op contracten (rechten van derde partijen) 1999 door een persoon die geen partij is in deze overeenkomst. Deze partijen bevestigen dat ze willen dat deze overeenkomst alleen in het Engels geschreven is. Les Parties aux présentes confirment leur volonté que cette Convention soit rédigée en langue anglaise seulement. Gebruiker machtigt de controle door Intrado waaronder het opnemen van gesprekken voor de doelen van kwaliteitsbewaking en gebruiker stemt verder in met het gebruik van Intrado van automatische belapparatuur om de gebruiker te contacteren. De prestaties van Intrado wat betreft de services zijn onderhevig aan bestaande wetten en het wettelijk proces en niets dat in deze overeenkomst of op een orderformulier beschreven wordt is in afwijking van het recht van Intrado om te voldoen aan verzoeken of eisen voor de bekrachtiging van regeringswetten, juridische bekrachtigingsverzoeken of –eisen en verzoeken of eisen voor de bekrachtiging van wetten die verband houden met het gebruik van de gebruiker van de website van Intrado, de services of informatie die geleverd wordt of verzameld wordt door Intrado met betrekking tot een dergelijk gebruik. Gebruiker mag deze overeenkomst of een orderformulier niet toewijzen aan een andere persoon of entiteit zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Intrado, maar niets beperkt de mogelijkheid van Intrado om deze overeenkomst of een orderformulier toe te wijzen of de services op grond hiervan weer uit te besteden. Voor alle duidelijkheid: niets beperkt het vermogen van Intrado om deze Overeenkomst of een Bestelformulier gedeeltelijk toe te wijzen.

Wet die van toepassing is, exclusief forum, jurisdictie

Als gebruiker officieel een onderneming is of geregistreerd is in of niet officieel een onderneming is of geregistreerd is in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, zal deze overeenkomst onderworpen zijn en geconstrueerd op grond van de wetten van Engeland en gebruiker stemt onherroepelijk ermee in en acht goed dat de exclusieve jurisdictie en de locatie van de gerechtshoven in Engeland rust met betrekking tot een meningsverschil, een controverse of een claim die voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst of services die door Intrado worden geleverd. Als gebruiker officieel een onderneming is of geregistreerd is in of niet officieel een onderneming is of geregistreerd is, in Azië, Australië, Nieuw-Zeeland of de regio Indo-Stille Zuidzee, zal deze overeenkomst onderworpen zijn en geconstrueerd op grond van de wetten van Singapore en gebruiker stemt onherroepelijk ermee in en acht goed dat de exclusieve jurisdictie en de locatie van de gerechtshoven in Singapore rust met betrekking tot een meningsverschil, een controverse of een claim die voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst of services die door Intrado worden geleverd. Als gebruiker officieel een onderneming is of geregistreerd is in of niet officieel een onderneming is of geregistreerd is, in Noord, Centraal of Zuid-Amerika of elke andere regio van de wereld die niet hierboven genoemd wordt, zal deze overeenkomst onderworpen zijn en geconstrueerd op grond van de wetten van Nebraska (VS) en gebruiker stemt onherroepelijk ermee in en acht goed dat de exclusieve jurisdictie en de locatie bij de gerechtshoven in Omaha, Nebraska (VS) rust met betrekking tot een meningsverschil, een controverse of een claim die voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst of services die door Intrado worden geleverd. De toepassing van de Amerikaanse conventie voor de internationale verkoop van goederen is hierbij expliciet uitgesloten. Gebruiker stemt ermee in per post brieven te sturen of te verwerken die gericht zijn aan het factuuradres van de gebruiker. Gebruiker doet afstand van alle verdediging waaronder ook maar niet beperkt tot soevereine immuniteit, gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens en doet expliciet afstand van het recht om een rechtszaak te beginnen of gerechtelijke actie te ondernemen in de plaatselijke gerechtshoven van de gebruiker. Gebruiker stemt ermee in date en claim of oorzaak van gerechtelijke acties die voortkomt uit of gerelateerd is aan deze overeenkomst door de gebruiker moet worden gestart binnen één (1) jaar na de reden waarom de gerechtelijke actie werd ingesteld.

Overmacht

Intrado is niet verantwoordelijk voor vertragingen en/of gebreken in zijn functioneren op grond van oorzaken die niet redelijkerwijze beheersbaar zijn, waaronder maar niet beperkt tot de algemeenheid van het voorgaande: daden van terrorisme, oorlogen, vijandelijkheden, revoluties, rellen, burgerlijke onrust, nationale nood, brand of explosie, overstromingen, natuurkrachten, embargo's, ongelukken, daden van God of stabiliteit of beschikbaarheid van internet, de elementen, storing van telecommunicatiesystemen, technologische aanvallen, epidemieën, quarantaine, virussen, stakingen, uitsluiting van werknemers, meningsverschillen met werkmensen of hun werkstoringen, totaal of gedeeltelijk falen van transport, utiliteiten, leveringsfaciliteiten of voorraad, daden of verzoek van een regeringsautoriteit of een andere oorzaak die niet beheerst wordt door Intrado, of dit nu wel of niet soortgelijk aan het voorgaande is.

Gehele overeenkomst

Tenzij klant een geldige service-overeenkomst heeft met Intrado (een “service-overeenkomst"), omvat deze overeenkomst in aanvulling op orderformulieren, indien van toepassing, uitgevoerd door de partijen (elk een "orderformulier") de gehele overeenkomst tussen Intrado en klant met betrekking tot de services en deze komt in de plaats van alle eerdere of tegelijktijdige communicaties en voorstellen, representaties, beloften of overeenkomsten, of dit nu elektronisch, mondeling of niet-elektronisch is, tussen Intrado en klant over deze. In geval van een conflict tussen deze overeenkomst en of (i) de service-overeenkomst of (ii) een uitgevoerd orderformulier, zal de volgorde van prioriteit zijn: de service-overeenkomst, vervolgens het orderformulier en dan deze overeenkomst. Klant stemt ermee in dat alle termen of condities die in een document staan, waaronder maar niet beperkt tot een aankooporder, erkenning, e-mail of ander document dat klant nu of later aan Intrado zal leveren, geen effect zal hebben en dat, behalve zoals boven vermeld, deze overeenkomst het enige contract is tussen Intrado en klant over de services en deze kan alleen geamendeerd worden zoals hierin vermeld Een afgedrukte versie van deze overeenkomst en van eventuele mededeling die aan klant in elektronische vorm gegeven is, zal toegestaan zijn in juridische en administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met deze overeenkomst in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde condities als andere zakelijke documenten en archieven die oorspronkelijk gegeneerd en bewaard worden in afgedrukt vorm.

Mededelingen

Mededelingen van Intrado aan klant op grond van deze overeenkomst kunnen verstuurd worden per post, e-mail, fax of andere elektronische media en worden geacht afgeleverd te zijn na levering aan het fysieke adres, faxnummer, e-mailadres of andere contactinformatie die door klant geleverd wordt voor doelen van facturering of accountbeheer. Mededelingen aan Intrado zullen gestuurd worden naar het adres genoemd op de factuur van Intrado aan klant met een speciaal exemplaar aan 1 S. Wacker Drive, Suite 1100, Chicago, IL 60606., Attn: Legal Department; Fax: 706.902.3986; E-mail: legal@intrado.com. Alle mededelingen zijn in de Engelse taal.

Modificatie

Intrado kan op elk moment de provisies van deze overeenkomst wijzigen. Elke wijziging voorgesteld door gebruiker zal alleen geaccepteerd worden door Intrado via een niet-elektronisch schrijven met de hand ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen. Niettegenstaande wat dan ook in deze sectie dat het tegendeel stelt, als Intrado gewijzigde termen op de website publiceert, zullen dergelijke termen automatisch effectief worden tien (10) dagen nadat zij op de website gepubliceerd zijn. Door de services te gebruiken nadat dergelijke herziene termen zijn gepubliceerd, stemt de gebruiker ermee in dat deze gebonden is door dergelijke gewijzigde provisies. Daarom stemt gebruiker ermee in periodiek de website te bezoeken om de op dat moment geldende overeenkomst te onderzoeken.

Met ingang van 21 december 2021

Let's Chat
Select your business location
Image