Legal Hero

Användarvillkor

Intrado Solutions Limited

VIKTIGT – LÄS NOGGRANT

 ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH TJÄNSTERNA BEVILJAS UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR ("AVTAL") EFTERFÖLJS OCH GODKÄNNS.

DETTA AVTAL INGÅS MELLAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON SOM ANVÄNDER, KÖPER ELLER ÖPPNAR ETT KONTO FÖR TJÄNSTER ("KUND") OCH DEN INTRADO-ANSLUTNA ORGANISATION SOM FAKTURERAR KUNDEN FÖR TJÄNSTERNA ("INTRADO").

I DETTA AVTAL ÄR "DELTAGARE" EN PERSON SOM UTSETTS AV KUNDEN FÖR ATT ORGANISERA, LEDA ELLER DELTA I EN KONFERENS UNDER KUNDENS ANSVAR, OAVSETT RELATIONEN MELLAN KUND OCH DELTAGARE. KUND OCH DELTAGARE KALLAS GEMENSAMT "ANVÄNDARE".

GENOM ATT INSTALLERA, ANSLUTA TILL ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA TJÄNSTERNA SAMTYCKER KUNDEN TILL ATT BINDA SIG TILL DETTA AVTAL. TJÄNSTERNA FÅR INTE ANVÄNDAS OM ANVÄNDAREN INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL.

BESKRIVNING AV TJÄNST

Detta avtal övervakar köp och användning av tjänster för audio-, video- och webbkonferenser samt relaterade produkter och tjänster från Intrado (”tjänster från Intrado”) och dess tredjepartsleverantörer (”tjänster från tredje part”) (tjänster från Intrado och tredjepart kallas gemensamt för ”Tjänster”). Intrado kan förändra, utöka eller minska tjänsternas funktioner utan att meddela användaren. Användaren samtycker till att Intrado:s skyldighet att tillhandahålla tjänster är under villkoret att användaren förser all information och assistans som rimligen kan krävas för att utföra tjänsterna, och användaren godkänner härmed att förse all sådan information och assistans vid behov. Intrado förbehåller sig rätten att när som helst återkräva dial-in nummer. Användaren är medveten om att alla tjänster inte kan garanteras från alla platser, inklusive men inte begränsat till mobiltelefoner, telefonautomater eller satellittelefoner på grund av nationella leverantörer eller andra restriktioner.

VILLKOR OCH UPPSÄGNING

Villkor

Villkoren i detta avtal eller ordersedel skall förbli i kraft tills det sägs upp i enlighet med bestämmelserna i detta avtal ("Villkor").

Uppsägning av avtal

Användaren eller Intrado kan säga upp avtalet när som helst genom ett skriftligt meddelande till motparten, under förutsättning att villkoren i varje ordersedel (om någon) skall följas tills ordern är slutförd, trots uppsägning av detta avtal. Uppsägning av en ordersedel ska inte i övrigt påverka detta avtal eller någon annan ordersedel.

Orsak för uppsägning

Detta avtal eller varje ordersedel kan sägas upp om motparten gör en allvarlig överträdelse av ett väsentligt villkor i detta avtal eller ordersedel och det inte är åtgärdat inom sextio (60) dagar efter skriftligt meddelande, eller inom tio (10) dagar efter skriftligt meddelande om överträdelsen gäller betalning.

Följd av uppsägning

Uppsägning av en ordersedel ska inte i övrigt påverka detta avtal eller någon annan ordersedel. Om kunden har orsak att säga upp en ordersedel: (a) Kunden ska betala för alla tjänster fram till dagen för uppsägning; (b) Intrado kommer ersätta kunden för eventuella belopp som kunden betalat i förskott för tjänster som inte utförts; och (c) kunden ska vara fri från alla framtida betalningar enligt sådan ordersedel. I annat fall, vid uppsägning av detta avtal eller ordersedel ska kunden betala för: (a) alla tjänster fram till dagen för uppsägning; och (b) minsta underskott eller framtida belopp enligt detta avtal och varje ordersedel, inklusive förnyade, om tillämpligt. Efter uppsägning faktureras all användning av tjänster till standardpris.

BETALNINGAR, PRISER, AVGIFTER OCH SKATTER

Betalningar och avgifter

Intrado fakturerar kunden elektroniskt utan kostnad eller via pappersfaktura mot en avgift. Kunden godkänner att betala för alla tjänster vid mottagandet av fakturan, eller vid senare datum om det specificeras på fakturan, till den plats och på det sätt som anges på fakturan. Fakturor som inte betalas i tid kommer påläggas ränta eller förseningsavgift i enlighet med Intrado:s finanspolicy som gäller för kundens lokalisering eller högsta lagligt tillåtna ränta, vilken som är lägst. Kunden kan erhålla den finanspolicy som gäller för kundens lokalisering genom att kontakta legal.EMEA@intrado.com. Kunden måste meddela omtvistade avgifter till Intrado inom trettio (30) dagar från fakturadatum, annars anses kunden godkänna dessa avgifter och Intrado kommer inte ändra avgifter eller fakturor. Kunden bekräftar och godkänner att: (1) om inte annat anges, debiteras tjänsterna genom att multiplicera alla inkommande och utgående delar av samtliga konferenser till gällande minuttaxa; Konferensens starttid avrundas nedåt och sluttiden uppåt till nästa hela minut. Avgifter avrundas och anges med två decimaler per anslutning på fakturorna.(2) speciella priser för tjänster som förhandlats fram av kunden och godkänts av Intrado, som indikeras på fakturor från Intrado till kunden, anses vara "förhandlat pris;" (3) tjänster som inte innefattas av ett förhandlat pris, inklusive konferensdelar till eller från en lokalisering utanför värdlandet och alla skatter, kostnader och tilläggsavgifter kommer att debiteras till Intrado:s standardpris (”Standardpris"); (4) kunden kan erhålla Intrado:s standardpriser genom kundförsäljning eller kontorepresentant eller i vissa fall genom kundens webbkonto.

Prisändringar

PRISÄNDRINGAR: KUNDEN ÄR MEDVETEN OM OCH GODKÄNNER ATT STANDARDPRISERNA KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN ATT INTRADO SKICKAR ETT MEDDELANDE TILL KUNDEN ANGÅENDE DE NYA STANDARDPRISERNA. KUNDEN GODKÄNNER DÄRMED ATT KONTROLLERA STANDARDPRISER FRÅN INTRADO, SPECIELLT FÖRE ANVÄNDNING AV NÅGON TJÄNST SOM INNEFATTAR STANDARDPRISER. FÖRHANDLADE PRISER FÖR VARJE TJÄNST, FUNKTION ELLER AVGIFT (INKLUSIVE ANSVARSBEFRIELSE FRÅN SÅDAN TJÄNST, FUNKTION ELLER AVGIFT) KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST MED TRETTIO (30) DAGARS FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDDELANDE TILL KUNDEN ELLER VID NÅGON ANNAN TIDPUNKT NÄR DET GÄLLER EN ANGIVEN TJÄNST, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE TILL KUNDEN I HÄNDELSE AV ATT SÅDAN TJÄNST BLIR INAKTIV (DVS OM DEN. INTE UTNYTTJAS) UNDER EN PERIOD AV TOLV MÅNADER ELLER MER. KUNDEN GODKÄNNER ATT FÖRHANDLADE PRISER OCH STANDARDPRISER KAN HÖJAS AV INTRADO MED 15 % (AVRUNDAT UPPÅT) VARJE ÅR, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE TILL KUNDEN. MOT BAKGRUND AV POLICYN FÖR PRISÄNDRINGAR HÄRI, KUNDEN GODKÄNNER ATT NOGGRANT GRANSKA VARJE FAKTURA INNAN BETALNING OCH MEDDELA INTRADO OM NÅGOT PRIS SKA BESTRIDAS INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN FAKTURADATUM, ANNARS ANSES KUNDEN GODKÄNNA DESSA PRISER OCH SAGT UPP ALLA RÄTTIGHETER ATT IFRÅGASÄTTA DEM.

Obetalda avgifter

Vid fall där avgifter av någon anledning inte är fullständigt betalda har Intrado rätt att stänga av alla eller någon del av tjänsterna, till dess att alla avgifter och tillämpade räntebelopp och/eller förseningsavgifter har betalats. Om en faktura inte har betalats i sin helhet inom 60 dagar från förfallodatumet kan Intrado (i) öka kostnaden per minut eller per gång som tjänsten används med upp till 15 % (avrundat uppåt) från och med kundens användning på 61:a dagen efter förfallodatum, och (ii) avgifter och funktioner som kan ha frångåtts tidigare kommer inte längre att frångås, bägge två kan ske utan föregående meddelande. .De nya priserna, om tillämpade av Intrado, kommer fortsätta vara i kraft tills ett skriftligt avtal om att uttryckligen sänka priset utförs av en auktoriserad representant för bägge parter. Denna prisökning är ett tillägg till alla andra prisökningar som är tillåtet enligt dessa villkor. Efter en sådan betalning kan Intrado endast återinföra tjänsterna efter tillfredställande garantier över kundens betalningsförmåga för tjänsterna, inklusive ändrade betalningsvillkor som förskottsbetalning och/eller snabbare fakturering. Sådan avstängning skall inte befria kunden från något betalningsansvar. Kunden godkänner att ersätta Intrado för alla kostnader, utgifter eller avgifter som använts av Intrado i samband med inkassering gentemot kunden, inklusive rimliga interna och externa advokatkostnader.

Skatter, avgifter och extraavgifter

Förutom priset för tjänsterna skall kunden betala alla tillämpliga avgifter, tullar, administrativa bedömningar, extraavgifter eller skatter som nu eller hädanefter anses bero på tjänsterna och är inkluderade i kundfakturan. Om kunden enligt lag gör avdrag eller undanhåller betalning till Intrado ska kunden till Intrado betala kompletterande belopp så att nettosumman till Intrado motsvarar hela summan av de avgifter som Intrado skulle ha fått från kunden om inga sådana avdrag gjorts. Kunden ska till tillämplig skattemyndighet betala sådant begärt avdrag eller undanhållet belopp.

ANVÄNDARVILLKOR

Nyttjanderätt

Under förutsättningen att användaren är medgörlig till villkoren i detta avtal beviljar Intrado härmed användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, global rätt att använda tjänsterna under gällande villkor. Intrado har ingen skyldighet att tillhandahålla användare med, och denna rätt tillåter inte användare att ta emot, papperskopior av dokumentation eller annat tryckt material, teknisk support, telefonsupport eller modifikationer, förbättringar eller tillägg till tjänsterna. Förutom vad som specificeras häri, Intrado eller dess leverantörer behåller alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter, som hänger samman med eller som ingår i tjänsterna, inklusive utan begränsning all teknologi, telefonnummer, webbadresser, programvara eller system som är relaterade till tjänsterna. Användaren godkänner att inte dekonstruera, dekompilera, demontera, översätta eller försöka att lära sig källkoden för all programvara som är relaterad till tjänsterna. Användaren godkänner att användning av tjänster från tredje parter innefattas av licensavtalet och intergritetspolicyn som gäller för sådana tredjepartsleverantörer. Namngivna användarlicenser kan inte delas mellan flera individer och separata användarlicenser måste därför köpas för varje individ. Användaren är ansvarig för övervakning och underhåll av sin användning i enlighet med detta. Inte använda tjänsterna för annat än konferenser eller möten där användaren är en aktiv deltagare, användaren får inte heller sälja tjänsterna vidare eller på annat sätt generera intäkter från tjänsterna.

Ansvar för kundens konton

Kunden är ansvarig för konfidentialiteten av sina kundkonton, ägarnummer, konferenskoder, lösenord och det personliga ID-nummer som används tillsammans med tjänsterna och för all användning av tjänsterna i samband med kundens konton, oavsett om det är godkänt av kunden eller inte. Intrado säljer inte produkter eller tjänster för barn. Användaren ska inte tillåta barn under 18 år att använda tjänsterna utan övervakning av en förälder eller vårdnadshavare. Användaren samtycker till att omedelbart meddela Intrado om användaren blivit medveten om otillåten användning av användarens konto.

Kommunikationsansvar

Kunden är ensam ägare av innehållet och ensamt ansvarig för allt kommunikationsinnehåll (visuellt, skriftligt eller hörbart) som används med kundens konton. Användaren skall följa alla lagar vid användning av tjänsterna; skall inte sända någon kommunikation som bryter mot någon lag, domstolsbeslut eller förordning, skall inte kränka någon tredje parts rätt att använda tjänsterna; och får inte använda tjänsterna på ett sätt som skadar Intrado:s egendom eller stör Intrado-systemet eller andra användare. Även fast Intrado inte är ansvarig för dylik kommunikation, Intrado kan stänga av sådan kommunikation som de blivit uppmärksammade på. Om användaren spelar in en konferens eller bandar användningen av någon tjänst kan det omfattas av lagar eller förordningar och användaren är ensamt ansvarig och skyldig att underrätta samtliga deltagare innan påbörjande av nämnd konferens. Användaren är medveten om och godkänner att Intrado varken har eller förväntas förse användaren med någon analys, tolkning eller rådgivning rörande om användarna uppfyller ovanstående och kontrollerar inte användarnas innehåll eller garanterar noggrannheten, integriteten, säkerheten eller kvaliteten på användarens innehåll.

Sekretess och användning av data

Informationen som Intrado har om användaren kommer att användas för att tillhandahålla tjänster och identifikation, kontohantering, analyser och i syftet att förebygga bedrägeri/skador. Bägge parterna kommer att följa alla gällande lagar för personuppgifter och integritetsskydd där parten är lokaliserad (”dataskyddslagarna”). Parterna är medvetna om och godkänner att: (i) Intrado kan ha tillgång till vissa personuppgifter enligt dataskyddslagarna och kommer att: (a) använda det endast för tillhandahållande av tjänster; (b) bearbeta den endast i enlighet med användarens instruktioner; (c) vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra otillåten eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada och (d) vidta skäliga åtgärder i syfte att förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att behålla dem; (ii) personuppgifter får behandlas av Intrado, dess dotterbolag och tredjepartsleverantörer i USA, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt resten av världen; och (iii) användaren är registeransvarig och bär det fulla ansvaret för uppgifter som behandlats för deras räkning av Intrado i egenskap av databehandlare. Användaren representerar och garanterar att man har informerat berörda personer om bearbetningen av deras personuppgifter vid varje åtkomst och användning av tjänsterna och berörda personer har gett sitt otvetydiga samtycke till sådan bearbetning i enlighet med gällande dataskyddslagar. Mer detaljer om hur denna information används kan hittas i Intrado:s sekretesspolicy som övervakar användarens besök på Intrado-webbplatsen och användning av tjänster. Kopior finns också tillgängliga från oss per post, kontakta kundtjänst.

Leveranstjänst för meddelanden

Om användaren utnyttjar tjänster för att skicka fax, e-post, ringa, text, sms eller andra meddelanden (”Meddelanden") till en mottagare (”Mottagarna”) som ett villkor för att använda sådana tjänster, representerar och garanterar användaren att (a) användaren inte kommer utföra någon automatisk utringning för att öka inköpet av varor eller tjänster eller be om välgörande bidrag; och (b) användaren har laglig rätt att skicka alla meddelanden till mottagarna (inklusive erhållande av nödvändigt medgivande från mottagarna) och innehållets tidpunkt och syfte med alla meddelanden, kampanjer och program är i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive de med hänsyn till tidpunkt, innehåll och samtalslistor som inte ska ringas upp. Användaren medger även att användaren är avsändaren av alla meddelanden och att Intrado företräder användarens instruktioner som sändningsföretag av meddelanden. Intrado tillhandahåller inget innehåll och användaren skall vara ensamt ansvarig för allt innehåll i meddelanden och för varje lista med namn, nummer och adresser som Intrado utnyttjar för att skicka meddelanden.

Lagar och förordningar för export- och importkontroll.

Användaren är medveten om att lagar och föreskrifter i USA begränsar export och återexport av handelsvaror samt teknisk data av amerikanskt ursprung, inklusive tjänster och all relaterad programvara. Utan att begränsa det föregående medger användaren att tjänsterna och all relaterad programvara är eller kan vara en ”krypteringsenhet” som omfattas av kontroller under reglerna för exporthantering som utfärdats av USA:s handelsdepartement. Användaren samtycker till att inte exportera eller återexportera tjänster eller relaterad programvara i någon form som strider mot USA:s exportlagar eller någon utländsk jurisdiktion.

BEGRÄNSADE GARANTIER OCH ANSVAR

Begränsad garanti

ALLA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”MED ALLA FEL” OCH UTAN NÅGON GARANTI. ANVÄNDAREN FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT INTRADO:S TJÄNSTER OCH WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT". INTRADO OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSER. INTRADO GER INGA GARANTIER ELLER FRAMSTÄLLNING AVSEENDE INFORMATION, MATERIAL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA INTRADO TJÄNSTER ELLER WEBBPLATSER, ELLER ATT TJÄNSTERNA UPPFYLLER NÅGON AV ANVÄNDARENS KRAV, ELLER ÄR STÖRNINGSFRIA, LÄGLIGA, SÄKRA ELLER FELFRIA. ANVÄNDNING AV TJÄNSTER OCH WEBBPLATS ÄR PÅ ANVÄNDARENS EGEN RISK. INTRADO ÄR INTE ANSVARIG FÖR HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER FRÅN ANDRA TJÄNSTELEVERANTÖRER, FÖR INFORMATION ELLER KOMMUNIKATIONSINNEHÅLL, TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, UTRUSTNINGSFEL ELLER MODIFIKATION UTANFÖR INTRADO:S RIMLIGA KONTROLL.

Ansvarsbegränsning

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER TAR INTRADO, ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER LEVERANTÖRER, NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR INDIREKTA, EXEMPLARISKA, SPECIELLA, STRAFFMÄSSIGA, FÖLJDAKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖRLUST AV GOODWILL, DATA ELLER VINST, ELLER KOSTNADER FÖR TÄCKNING TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTER, DETTA AVTAL ELLER NÅGON ORDERSEDEL OBEROENDE AV DEN RÄTTSLIGA TEORIN AV ÅTERVINNING, ÄVEN OM INTRADO HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. FÖRUTOM SKADOR SOM DET ENLIGT LAG KRÄVS ATT VI BETALAR UT, ANVÄNDAREN INSTÄMMER ATT ALLA SKADOR ÄR UTESLUTNA MED UNDANTAG FÖR DIREKTA SKADOR SOM ÅSAMKATS ANVÄNDAREN UNDER RIMLIGT FÖRTROENDE, UPP TILL DET LÄGSTA BELOPPET FÖR ÅTERBETALNING AV DET FAKTISKA PRISET SOM BETALATS FÖR TJÄNSTERNA UNDER SEX (6) MÅNADER OMEDELBART FÖRE INLÄMNANDET AV DENNA FORDRAN OAVSETT I VILKEN FORM AV ÅTGÄRD ELLER REKLAMATION (T.EX. KONTRAKT, GARANTI, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR, FÖRSUMLIGHET, BEDRÄGERI ELLER ANDRA JURIDISKA TEORIER) ELLER ETT TUSEN DOLLAR ($1000).

Skadeersättning

Kunden ska kompensera, försvara och hålla Intrado, dess leverantörer, dess dotterbolag och deras tjänstemän, chefer och medarbetare (”Intrado:s skadelösa") från alla anspråk, åtgärder, stämningar, förfaranden, kostnader, skadestånd och skulder, inklusive rimliga advokatkostnader som uppstår på grund av eller relateras till: (1) Kundens användning av tjänster (inklusive och utan begränsning, alla deltagare eller personer som har tillgång till tjänster med hjälp av kundens konto); (2) alla verkliga eller påstådda överträdelser av detta avtal, ordersedel eller tillämplig lag, regel eller föreskrift av kund, deltagare eller person som har tillgång till tjänsterna med hjälp av kundens konto; (3) alla faktiska eller påstådda överträdelser eller kränkningar av kund, deltagare eller person som har tillgång till tjänsterna med hjälp av kundens konto och gör överträdelser av immaterialrätt eller sekretess eller annan persons eller företags rättighet, eller (4) alla faktiska eller påstådda överträdelser som härrör från en kombination av tjänsterna med någon av kundens produkter, tjänster, maskinvara eller affärsprocess(er).

Verkställbarhet/avsägelse

Om någon del av detta avtal anses ogiltigt eller inte kan verkställas, då ersätts en sådan ogiltig eller icke-verkställbar bestämmelse av en giltig, verkställbar bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den ursprungliga bestämmelsen och riskfördelningen samt resten av avtalet kommer att fortsätta vara i kraft. Om någon bestämmelse visar sig vara i strid med lagen kommer en sådan bestämmelse att tolkas, så nära som möjligt, för att återspegla parternas avsikter med de övriga bestämmelser som finns kvar i full kraft. Underlåtelse från Intrado att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal utgör inte en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse om det inte godkänts av en auktoriserad representant för Intrado som manuellt undertecknat det i en icke-elektronisk form. Om det finns någon lag, regel, förordning eller policy som gör att Intrado skall regleras eller som orsakar avtalet eller tjänsterna att strida mot en sådan lag, regel, förordning eller policy, kan Intrado avsluta eller modifiera påverkade tjänster utan ansvar.

ÖVRIGT

Konfidentialitet

Intrado och användaren samtycker till att använda kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda mot obehörigt avslöjande av den andra partens konfidentiella information. Konfidentiell information avser information som erhåller ekonomiskt värde, faktiskt eller potentiellt, från inte allmänt kända till inte villigt fastställbara genom korrekt sätt av, andra personer som kan erhålla ekonomiskt värde från dess offentliggörande eller använda och markera som konfidentiellt (”Konfidentiell information”). Parterna är överens om att konfidentiell information kan lämnas ut till anställda, dotterbolag, leverantörer eller konsulter om de behöver den informationen och de binder sig till konfidentiella villkor som är minst lika stränga som de häri. Denna tystnadsplikt skall inte tillämpas på alla uppgifter (i) oberoende utvecklat av en part, (ii) är allmänt tillgängliga för allmänheten på annat sätt än genom en parts överträdelse av detta avtal, (iii) redan känt av en part vid utelämnande till den parten, eller (iv) rättmätigt erhållet från en tredje part utan begränsning av spridning eller en tystnadsplikt som direkt eller indirekt omfattar den andra parten. Ingenting skall hindra eller förbjuda den mottagande parten från att tillhandahålla konfidentiell information som kan krävas enligt lag, regel eller förordning, under förutsättning att den mottagande parten får så långt varsel som rimligen är praktiskt och tillhandahåller rimlig assistans till den utelämnade parten för att bestrida det som ska lämnas ut enligt lag, regel eller förordning. Trots det föregående, parterna erkänner att mottagaren inte skall krävas att besvara förmedlaren eller förstöra kopiorna av information som finns på mottagarens säkerhetskopiering, återställning eller system för affärskontinuitet och skyldigheter här nedan med avseendet att sådan information skall överleva tills sådan information är förstörd.

Statliga organ

Användning av tjänster skall enligt USA:s regering och andra statliga organ vara som “begränsad programvara” eller “data med begränsade rättigheter” som anges i 48 CFR 52.227-14, eller som ”kommersiell programvarudokumentation” enligt DFARS 252.227-7202, eller under andra liknande villkor för att förhindra överföring av rättigheter och teknologi till regeringen eller liknande organ annat än under normala kommersiella licensvillkor. Entreprenör/tillverkare är Intrado Enterprise Collaboration, Inc., 1 S. Wacker Drive, Suite 1100, Chicago, IL 60606.

Övriga bestämmelser

Om inte annat uttryckligen anges häri, alla kompensationer som föreskrivs i detta avtal skall vara kumulativa och som tillägg, inte istället för någon annan kompensation som är tillgänglig för någon av parterna i lag, eget kapital eller annat sätt. Användaren är medveten o att Intrado är en oberoende leverantör och ingen agentur, kommanditbolag, gemensamt riskbolag, anställda och arbetsgivare eller franchisegivare och franchisetagare är avsett eller skapat genom detta avtal. Detta avtal är endast till nytta för Intrado, dess dotterbolag och användaren och är inte avsett att, och ska inte heller tolkas så, skapa en rättighet eller utgöra en förmån för någon annan part. Parterna har inte för avsikt att detta avtal kommer att verkställas till förmån av kontraktet (tredje parts rättigheter) Act 1999 av en person som inte är en part i detta avtal. Parterna bekräftar att de endast vill ha detta avtal skrivet på svenska. Användaren tillåter att Intrado övervakar och spelar in samtal för kvalitetssäkring och användaren samtycker även till att Intrado använder automatisk uppringning för att kontakta användaren. Intrado:s utförande av tjänster omfattas av gällande lagar och rättsliga processer, och ingenting i detta avtal eller någon ordersedel är ett undantag till Intrado:s rätt att följa statlig, juridisk och rättslig begäran eller krav som gäller för användning av Intrado:s webbsida, tjänster eller information som lämnas till eller inhämtas av Intrado med hänsyn till sådan användning. Användaren får inte överlåta detta avtal eller en ordersedel till någon annan person eller företag utan tidigare skriftligt godkännande från Intrado, men ingenting hindrar Intrado från att överlåta detta avtal eller en ordersedel eller lägga ut tjänsterna nedan till underleverantörer. För att undvika tvivel begränsar ingenting Intrado EC:s möjlighet att delvis överlåta detta avtal eller någon beställningsblankett.

Lagstiftning; exklusivt forum; jurisdiktion

Om användaren är inkorporerad eller registrerad i, eller om inte inkorporerad eller registrerad, bosatt i Europa, Mellanöstern eller Afrika, skall detta avtal regleras och tolkas av lagstiftningen i England och användaren godkänner och samtycker oåterkalleligen till exklusiv jurisdiktion och mötesplats för domstolarnas sammanträde i England med avseende på eventuella tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller tjänster från Intrado. Om användaren är inkorporerad eller registrerad i, eller om inte inkorporerad eller registrerad, bosatt i Asien, Australien, Nya Zeeland eller Indo – Stillahavsområdet, skall detta avtal regleras och tolkas av lagstiftningen i Singapore och användaren godkänner och samtycker oåterkalleligen till exklusiv jurisdiktion och mötesplats för domstolarnas sammanträde i Singapore med avseende på eventuella tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller tjänster från Intrado. Om användaren är inkorporerad eller registrerad i, eller om inte inkorporerad eller registrerad, bosatt i Nord-, Central- eller Sydamerika eller någon annan region i världen som inte nämns ovan skall detta avtal regleras och tolkas av lagstiftningen i Nebraska USA och användaren godkänner och samtycker oåterkalleligen till exklusiv jurisdiktion och mötesplats för domstolarnas sammanträde i Omaha, Nebraska USA med avseende på eventuella tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller tjänster från Intrado. Tillämpningen av FN:s konvention om internationella köp av varor utesluts härmed uttryckligen. Användaren samtycker till att delgivning av processen levereras till användarens faktureringsadress. Användaren avstår från allt försvar, inklusive men inte begränsat till suverän immunitet, brist av personlig jurisdiktion och forum non conveniens och uttryckligen avstår från rätten att stämma eller ha någon talan hörd i användarens lokala domstolar. Användaren samtycker till att varje fordran eller talan som kan uppkomma på grund av eller i samband med detta avtal måste göras av användaren inom ett (1) år efter det att orsak till talan uppstod.

Force majeure

Intrado hålls inte ansvariga för förseningar och/eller brister i prestationen på grund av orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive men utan att begränsa allmängiltigheten i ovanstående text, terrordåd, krig, fientligheter, revolutioner, upplopp, civila oroligheter, nationella nödsituationer, brand eller explosion, översvämning, naturkrafter, blockader, olyckor, force majeure, eller stabilitet eller tillgång till internet, delar, systemkrascher av telekommunikation, teknologiattacker, epidemi, karantän, virus, strejk, lockout, dispyter med arbetare eller deras arbetsstörningar, helt eller delvis bortfall av transporter, verktyg, leveransfabriker, eller varor, handlingar eller begäran av statlig myndighet, eller andra orsaker utanför Intrado:s kontroll, oavsett om det liknar det ovanstående eller inte.

Hela avtalet

Om inte kunden har ett giltigt avtal för tjänster med Intrado (ett “avtal för tjänster"), detta avtal utöver ordersedlar, om någon, utförs av parterna (en "ordersedel" vardera") utgör hela avtalet mellan Intrado och kunden med avseende till tjänster och ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, synpunkter, löften, eller överenskommelser, även elektroniska, muntliga eller icke-elektroniska mellan Intrado och kunden. I händelse av en konflikt mellan detta avtal och antingen (i) ett avtal om tjänster, eller (ii) en utförd ordersedel, rangordningen är först avtalet för tjänster, sedan ordersedeln, och sedan detta avtal. Kunden godkänner att alla bestämmelser och villkor i alla dokument, inklusive men inte begränsat till en beställning, bekräftelse, e-post, eller andra dokument som kunden nu eller senare kan ge till Intrado, inte kommer ha någon effekt och att, förutom vad som anges ovan, detta avtal är det enda avtal mellan Intrado och kunden när det gäller tjänstedirektivet och kan bara ändras på som visas häri. En tryckt version av detta avtal och varje meddelande som skickas till kunden i elektronisk form kommer att tas upp till prövning i rättsliga eller administrativa förfaranden som bygger på eller med anknytning till detta avtal i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen skapas och upprätthålls i tryckt form.

Meddelanden

Meddelanden från Intrado till kunden kan enligt detta avtal sändas per post, e-post, fax eller andra elektroniska medier och kommer att anses mottagna vid leverans till den fysiska adressen, faxnumret, e-postadressen eller annan kontaktinformation som lämnats av kunden för fakturering eller kontohantering. Meddelanden till Intrado måste skickas till den adress som anges på fakturan från Intrado till kunden med en kopia till 1 S. Wacker Drive, Suite 1100, Chicago, IL 60606., Attn: Legal Department; Fax: 706.902.3986; E-post: legal@intrado.com. Alla meddelanden måste vara på engelska.

Modifikation

Intrado kan när som helst ändra bestämmelserna i detta avtal. Ett förslag till ändring av användaren kan endast godtas av Intrado i en icke-elektroniskt skriven form som är manuellt undertecknad av auktoriserade representanter för bägge parterna. Oaktat allt i detta avsnitt om motsatsen, om Intrado visar ändrade villkor på sin webbplats kommer dessa villkor automatiskt träda i kraft tio (10) dagar efter det att de publicerats på webbplatsen. Genom att använda tjänsterna efter att de ändrade villkoren är visade samtycker användaren till att binda sig till alla ändrade bestämmelser. Därför åtar sig användaren att regelbundet besöka webbplatsen för att undersöka det då aktuella avtalet.

Gäller den 21 december 2021

Let's Chat
Select your business location